Terms of Sales NL

Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, integrerend deel uit van onze overeenkomsten. De klant verzaakt eraan zijn eigen algemene voorwaarden in te roepen, die als niet-bestaande zullen worden beschouwd.

De facturen zijn eisbaar te Leopoldsburg, betaalbaar contant, tenzij anders bedongen. De verkoper blijft uitsluitend eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige prijs zal betaald zijn, zelfs indien de goederen bewerkt werden en nog identificeerbaar zijn.

Bij niet-betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand. In geval deze wet niet van toepassing is, geldt de wettelijke intrestvoet. Bij niet-betaling van het ganse bedrag op de vervaldag is mits in gebreke stelling geadresseerd aan de klant per aangetekende brief een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR per factuur. Deze clausule brengt geen verandering aan de hierboven vermelde intresten.

Ingeval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om zonder verwittiging de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen.

Eventuele klachten nopens deze factuur, werken of leveringen zijn slechts geldig indien gedaan binnen de 8 dagen en moeten schriftelijk geschieden. Indien de klant of zijn afgevaardigde een ontvangbon heeft getekend na controle der goederen is er geen verhaal mogelijk.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bepaling komen de verkopen tot stand op de zetel van de verkoper. Elk geschil over de interpretatie of uitvoering van huidige overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt. Enkel het Belgische recht is van toepassing op al onze overeenkomsten.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons, behoudens afwijkend schriftelijk beding, het recht onze prijzen op elk ogenblik aan te passen. Navolgende opdrachten geschieden alleszins volgens dagprijs.

De goederen reizen op risico en gevaar van de bestemmeling.

Leveringstermijnen zijn niet gewaarborgd.

Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor gelijk welke vertraging in levering en deze kan ook geen aanleiding geven tot het eisen van schadeloosstelling of het weigeren de goederen in ontvangst te nemen. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij, noch een van de zaakvoerders, noch een van de werknemers, verplicht worden tot het uitbetalen van hetzij welke vergoeding voortvloeiend uit het onjuist gebruik van onze producten.

Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's.

« back
Atlas Wallcoverings AV Design wallpaper vinyl murals posters borders producer evolution paste the wall non woven photomurals - contactBlock
This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.